15.jpg
Dnes je 21. 08. 2017, meniny má: Jana, zajtra Tichomír

OZNÁMENIE

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Uverejnené: utorok, 29. november 2016, 12:09
Prečítané: 2906x

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

             Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

majetku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Tisovec má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

Pozemky: parc.č. CKN 2660/72, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o

celkovej výmere 220 m2 spolu so stavbou RD súp.čís. 693, parc.č. CKN 2597, evidovanú

ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 129 m2, parc.č. CKN 2660/95,

evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 401 m2 a parc.č. CKN

2596/4, evidovanú ako záhrady o celkovej výmere 22 m2 v intraviláne k.ú. Tisovec.

Doba prenájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019

Cena prenájmu: formou vecného plnenia

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 12 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, to znamená ako nájom

pridomového, susediaceho pozemku.

Doba zverejnenia: 29.11.2016 – 13.12.2016

…...................................................................................................................................................

Poznámka:

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci.

Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru hlasovalo 11

poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Spôsob zverejnenia: www.tisovec.com a úradná tabuľa mesta Tisovec.

V Tisovci dňa: 29.11.2016                                               

                                                                                                              Ing. Peter Mináč

                                                                                                         primátor mesta Tisovec

 

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN