08.jpg
Dnes je 26. 06. 2017, meniny má: Adriána, zajtra Ladislav, Ladislava

OZNÁMENIE

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Uverejnené: utorok, 29. november 2016, 12:09
Prečítané: 2465x

o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

             Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

majetku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Tisovec má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

Pozemky: parc.č. CKN 2660/72, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o

celkovej výmere 220 m2 spolu so stavbou RD súp.čís. 693, parc.č. CKN 2597, evidovanú

ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 129 m2, parc.č. CKN 2660/95,

evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 401 m2 a parc.č. CKN

2596/4, evidovanú ako záhrady o celkovej výmere 22 m2 v intraviláne k.ú. Tisovec.

Doba prenájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019

Cena prenájmu: formou vecného plnenia

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 12 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, to znamená ako nájom

pridomového, susediaceho pozemku.

Doba zverejnenia: 29.11.2016 – 13.12.2016

…...................................................................................................................................................

Poznámka:

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci.

Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru hlasovalo 11

poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Spôsob zverejnenia: www.tisovec.com a úradná tabuľa mesta Tisovec.

V Tisovci dňa: 29.11.2016                                               

                                                                                                              Ing. Peter Mináč

                                                                                                         primátor mesta Tisovec

 

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Pozvanka MsZ 02 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN