21.jpg
Dnes je 20. 08. 2017, meniny má: Anabela, Liliana, zajtra Jana

Komisie MZ v Tisovci

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2556x
 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Fakultatívne zriadené stále komisie – tzv. pracovné komisie (ďalej komisie) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu stálych pracovných komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním.
  Predsedovi a členom komisií patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.

  Čítať ďalej:Komisie MZ v Tisovci

Výbor mestskej časti

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2325x

Výbor mestskej časti

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v mestskej časti Rimavská Píla Výbor m. č. Rimavská Píla (ďalej výbor). Výbor je päťčlenný. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti Rimavská Píla, zvolení obyvatelia s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalší zvolení poslanci mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich trvalý pobyt. Obyvateľov s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalších poslancov Mestského zastupiteľstva v Tisovci bez ohľadu na ich trvalý pobyt za členov výboru volí zhromaždenie obyvateľov m. č. Rimavská Píla.
 2. Výbor reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, napr. zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.

  Čítať ďalej:Výbor mestskej časti

Poslanci mestského zastupiteľstva

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4336x

Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami mesta a vykonávajú ju v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uplatňujú ju podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci zvolení na obdobie rokov 2014 – 2018


 DSC 5377  DSC 5851  milecova

        Ing. Hana Homoľová                  Mgr. Gabriela Kéry                     Mgr. Irena Milecová

DSC 5866  DSC 6867a  DSC 6863a

     Mgr. Marta Svobodová                   Mgr. Ľubomír Bagačka                   Róbert Boháčik

 

DSC 6869a  DSC 6874a  DSC 5854

             Karol Hruška                                 Dušan Kojnok                         Ing.Ivan Kriška

 

DSC 6870a  DSC 5865

            Ing. Karol Kubíni                              Milan Šlajfer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,

 ,,,, Ing. Peter Mináč (primátor,,,


 

Organizácie mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8670x

Mestské lesy Tisovec spol. s r.o.

Riaditeľ: Ing. Karol Kubíni

Kontakty:
Tisovec,Hviezdoslavova 1143,

Tel.č. 047 5494564, 047 5211150, 0908 901893
Fax: 047/5493 891

Činnosť:
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, služby súvisiace s poľovníctvom, veľkoobchod a maloobchod s drevom, piliarska výroba, maloobchodný predaj pohonných hmôt, vykonávanie zemných prác so strojmi, oprava a údržba motorových vozidiel

Služby mesta Tisovec s.r.o.

Riaditeľ: Ing. Štefan Bálint

Kontakty:
Tisovec, Francisciho 818,
Tel.č. 047/5494 548, 5494 549
Fax: 047/5494 549

Činnosť:
služby obyvateľom mesta, výroba a dodávka ÚK, TUV

Faktúry 2012

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 19432x
 

Voľby do samosprávy mesta

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 14431x

radnica

Mestská volebná komisia v Tisovci na svojom zasadnutí dňa 26.09. 2014 zaregistrovala do komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia dňa 15.11.2014, 4 kandidátov na primátora mesta Tisovec, 33 kandidátov na poslancov MZ vo volebnom obvode č. 1 a 2 kandidátov na poslancov MZ vo volebnom obvode č. 2.

Čítať ďalej:Voľby do samosprávy mesta

Mesto Tisovec realizuje projekt zameraný na podporu MRK

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 14382x

aktualizacia up

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

www.esf.gov.sk, www.iazasi.gov.sk

 

Názov projektu: Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec

 

Prijímateľ: Mesto Tisovec

 

Celkové náklady projektu: 22 893,95 EUR

 

Termín realizácie: 10/2014 – 09/2015

 

Číslo zmluvy NFP: 373/2014-IZ-4.0/V

 

 Mesto Tisovec dňa 29.10.2014 podpísalo zmluvu o NFP č. 373/2014-IZ-4.0/V s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Predmetom zmluvy je poskytnutie NFV na realizáciu aktivít projektu Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec.

 

 Celkový cieľ projektu:

 

Rozvoj komunitného života prostredníctvom osvety, komunitných aktivít, občianskych hliadok a budovaním životného prostredia v blízkosti MRK mesta Tisovec.

 

Špecifické ciele:

 

1. Skvalitnenie komunitného života osvetou a vzdelávaním v oblasti starostlivosti o rodinu, ochrany a budovania životného prostredia v prostredí MRK.

2.  Zlepšenie spolunažívania, odbúravanie rozdielov, napätia a separácie MRK realizáciou občianskej hliadky v meste Tisovec.


 

 

 

aktualizacia up

 

Priebežná správa k realizácií projektu zameraného na podporu MRK

 

Mesto Tisovec realizuje projekt s názvom „Tvorba komunitných aktivít ochranou rodín, budovaním občianskeho poriadku a životného prostredia MRK v meste Tisovec“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia so schválenou výškou podpory vo výškou nenávratného finančného príspevku vo výške 21 749,25 Eur.

 

Mesto Tisovec sa nachádza 37 km od okresného mesta Rimavská Sobota a má vysokú nezamestnanosť. Z celkového počtu 4200 obyvateľov má rómska populácia v meste a spádovom okolí necelé 10 % zastúpenie (takmer 400 Rómov) a ich počet, najmä z dôvodu migrácie z okolitých krajov narastá. Nezamestnanosť u príslušníkov MRK je až na úrovni 95 % bez možnosti získať pracovnú pozíciu na trhu práce, čo je spôsobené nepriaznivou ekonomickou situáciou, nízkou úrovňou kvalifikácie a absenciou pracovných zručností. V dôsledku nízkej vzdelanostnej a sociálnej úrovne pretrváva medzi Rómami v meste dlhodobá až trvalá nezamestnanosť. Rómska komunita žijúca v meste je vyčlenená zo spoločenského života. Členovia MRK kedysi pracovali v priemysle, hlavne manuálne, pričom veľká časť zo súčasných členov MRK, hlavne mladých, ešte nikdy nepracovala. Uvedená skupina stratila, respektíve mladšia generácia nemala možnosť nadobudnúť pracovné návyky.

 

Aktivitami plánovaného projektu s priamym vytvorením dvoch pracovných miest (dvoch členov občianskej hliadky, z toho jeden člen je priamo z cieľovej skupiny projektu) sa zlepšia možnosti na zapojenie sa MRK v meste do projektu. Realizáciou projektu sa v konečnom dôsledku skvalitní komunitná práca pre 375 členov MRK, ekonomika a starostlivosť domácnosti, tvorba kultúrneho a spoločenského prostredia so zapojením 21 členov MRK z mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla. Prostredníctvom zvýšenia osvety, teoretických vedomostí a inovatívnymi prístupmi v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú skupinu sa zvýši ich sociálna inklúzia a kvalita života. Realizáciou aktivít zameraných na zdravie, ochranu a budovanie rodín a životného prostredia sa mesto stane príťažlivejšie pre návštevníkov, turistov čo prispeje k ich celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. Prostredníctvom aktivít mesta Tisovec vo vybraných lokalitách mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

  

 


Smútočné oznamy

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 37120x
smutok obr

 

Smútočné oznamy v tejto sekcii sú zverejnené len so súhlasom pozostalých

 

 

 

V hlbokom zármutku oznamujeme  príbuzným, priateľom  a  známym,  že dňa 6. júna 2017 nás naveky opustila pani Ľubomíra MURTINOVÁ vo veku  89 rokov zo Štefánikovej  ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 8. júna  2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.mája 2017 nás naveky opustil pán Milan ŠTRBA vo veku 58 rokov z Francisciho ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 7. mája 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. 4. 2017 nás naveky opustila pani Ľudmila PALIDEROVÁ vo veku 91 rokov z Hviezdoslavovej ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 5. mája 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28. 3. 2017 nás naveky opustila pani Blažena GEŇATOVÁ vo veku 68 rokov, z Muránskej ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 30.marca 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 7. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Milada PIECUCHOVÁ  vo veku 86 rokov, z Francisciho ulice. Obrad občianskej rozlúčky sa bude konať 9. februára 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Eva KRAJČIOVÁ r. Koštialová, vo veku 67 rokov, z Francisciho ulice.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 2.2.2017 nás naveky opustil pán  Jaroslav BRZÁK, vo veku 83 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. 2. 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1. 2. 2017 nás naveky opustila pani  Elena PETROVSKÁ, vo veku 62 rokov, zo Sládkovičovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. 2. 2017 o 13.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26. 01. 2017 nás naveky opustil pán Ján VILHAN, vo veku 68 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 30.1. 2017 o 14.00 hod. v krematóriu v Banskej Bystrici.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23. 1. 2017 nás naveky opustila pani Terézia CIBULIAKOVÁ, vo veku 85 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 25. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.12.2016 nás naveky opustil pán Ján PINZÍK, vo veku 61 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 21. januára 2017 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18.januára 2017 nás naveky opustil pán Milan HAKEĽ, vo veku 67 rokov, z ulice Ľudovíta Štúra. Posledná rozlúčka sa bude konať 21. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.januára 2017 nás naveky opustil pán Peter KRAJČI, vo veku 63 rokov, naposledy bytom vo Zvolene. Posledná rozlúčka sa bude konať 12. januára 2017 o 13.00 hod. v mestskom cintoríne Zlatý potok vo Zvolene.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31.decembra 2016 nás naveky opustila pani Rozália SUČOVÁ, vo veku 75 rokov, z ulice Pavla Šífrika. Posledná rozlúčka sa bude konať 3. januára 2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme, že  dňa 13.12.2016 sa konala v Evanjelickom kostole v Tisovci rozlúčka s pánom Dušanom LIKAVCOM, ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 11.12.2016 naveky opustil pán  Eugen GAŠPÁR, vo veku 68 rokov, zo  Štefánikovej  ulice. Posledná rozlúčka  sa bude konať  13. decembra 2016 o 14.30 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 7.12.2016 naveky opustila pani Anna SVINČIAKOVÁ, vo veku 89 rokov, z Malinovského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 9. decembra 2016 o 13.30 hod. v Katolíckom kostole v Hámre. 

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 26.11.2016 naveky opustila pani Oľga GAJDOŠÍKOVÁ, vo veku 64 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 1. decembra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 22.11.2016 naveky opustila pani Anna PIROHOVÁ, vo veku 94 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 24. 11. 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 21.11.2016 naveky opustila pani Mária FERENČÍKOVÁ, vo veku 89 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 22. 11. 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 18.11.2016 naveky opustil pán Jaroslav CABAN, vo veku 67 rokov, naposledy bytom v Novom Jičíne.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Juliana MICHALISKOVÁ, vo veku 89 rokov, z Hviezdoslavovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 9. novembra 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ľubica ČIPKOVÁ, vo veku 60 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 5. novembra 2016 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Zuzana MIŠKOVE, vo veku 85 rokov, z Rimavskej Píly. Posledná rozlúčka sa bude konať 1. novembra 2016 o 14.00 hod. v Evanjelickom kostole v Rimavskej Píle.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef HAKEĽ, vo veku 64 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 27. októbra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Mária LIPTÁKOVÁ, vo veku 83 rokov, z Jesenského ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. októbra 2016 o 14.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Pavel MICHALKO, vo veku 69 rokov, z Francisciho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať 29. septembra 2016 o 15.00 hod. v Dome smútku v Tisovci.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil Ing. Ján DIANIŠKA, vo veku 60 rokov, z ulice Pavla Šífrika. Posledná rozlúčka sa bude konať v krematóriu v Banskej Bystrici.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján RUKAVICA, vo veku 94 rokov, z Bakulínyho ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 2. septembra 2016 (v piatok) o 14.00 hodine.

 


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Dušan FERENČÍK, vo veku 63 rokov, zo Štefánikovej ulice. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 26. augusta 2016 (v piatok) o 15.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Samuel CABAN, vo veku 87 rokov, naposledy bytom v Dubovej. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 15. júla 2016 (v piatok) o 15.30 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef Kuzmík, vo veku  nedožitých 70 rokov, naposledy bytom Tisovec, ul. Hviezdoslavova. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 2. júla 2016 (v sobotu) o 14.00 hodine. Sústrasť je možné vysloviť rodine 1. júla 2016 (v piatok) od 17. do 18. hodiny. 


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Samuel ROSIAR, vo veku  nedožitých 80 rokov, naposledy bytom Tisovec, ul. Štefánikova. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 31. mája 2016 (v utorok) o 14.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Júlia Poklopová, rodená Hudecová, naša rodáčka z Jesenského ulice, vo veku nedožitých 85 rokov, naposledy bytom v Sendražiciach pri Kolíne. Posledná rozlúčka sa bude konať v Sendražiciach  dňa 30. mája 2016 (v pondelok) o 13. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Lýdia KOMJATYOVÁ, vo veku 85 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 905. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 14. mája 2016 (v sobotu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ružena SPIŠIAKOVÁ, vo veku 91 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 905. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku  dňa 11. mája 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján VAĽO, vo veku 64 rokov, naposledy bytom Tisovec, Daxnerova 958. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 4. mája 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Michal SIMAN, vo veku 97 rokov, naposledy bytom Tisovec, Bakulínyho 919. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku dňa 3. mája 2016 ( v utorok ) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján CAVAR, vo veku 76 rokov, naposledy bytom Tisovec. Posledná rozlúčka sa bude konať vDome smútku v Tisovci  dňa  20. apríla 2016 ( v piatok) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Štefan VRANIAK, vo veku 78 rokov, naposledy bytom v Košiciach. Posledná rozlúčka sa bude konať v Krematóriu v Košiciach  dňa  15. apríla 2016 ( v piatok) o 12. 00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Mária DEMIANOVÁ, vo veku 73 rokov, naposledy bytom Tisovec,  Francisciho 829. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa  13. apríla 2016 ( v stredu) o 15. 00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján JANEČEK, vo veku 66 rokov, naposledy bytom Tisovec, Štefánikova  611. Posledná rozlúčka sa bude konať v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci dňa  7. apríla 2016 ( vo štvrtok) o 15. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila pani Mária ĎURČÁKOVÁ, vo veku 68 rokov, naposledy bytom Tisovec, Malinovského 28. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 16. marca 2016 ( v stredu) o 14.00 hodine.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Bartolomej Horváth, vo veku 52 rokov. Katolícky obrad poslednej rozlúčky  sa bude konať 4. marca 2016 o 14,30 hod. v Dome smútku v Hámre. Sústrasť pozostalým je možné vysloviť polhodinu pred pohrebom.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Július KOŽIAK, vo veku 77 rokov, naposledy bytom Tisovec, Daxnerova 779. Posledná rozlúčka sa bude konať v Rímskokatolíckom kostole v Tisovci dňa 2.februára 2016 (v utorok) o 13.30 hodine.


 

jaro muro

4.februára uplynulo 5 rokov ako nás navždy opustil náš syn,brat a vnuk Jaroslav Murtin. Kto ste ho poznali,venujte mu spomienku.


 

skultety

Dňa 2. februára 2016 uplynul rok, čo nás nečakane a náhle opustil náš drahý Miroslav Škultéty. S láskou spomína manželka, dcéra a celá rodina.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Klára KRIŠKOVÁ vo veku 77 rokov, naposledy bytom Tisovec, Štefánikova 610. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 19. januára 2016 (v utorok) o 14.00 hod.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Štefan DIANIŠKA, vo veku 67rokov, naposledy bytom Tisovec, Partizánska 161. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 22. decembra 2015 (v utorok) o 13.00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Viera PARDUPOVÁ vo veku 89 rokov, naposledy bytom Tisovec, Jesenského 881. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 24. novembra 2015 (v utorok) o 14. 00 hodine.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jozef Kamil Göndör vo veku 66 rokov, naposledy bytom Tisovec, Hviezdoslavova 370. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 7. novembra 2015 (v sobotu) o 15. 00 hod.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Jaroslav Kmeť  vo veku 60 rokov, naposledy bytom Tisovec, Hviezdoslavova 379. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 7. novembra 2015 (v sobotu) o 13. 00 hod.


 

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustila pani Ing. Elena Stankovičová vo veku nedožitých 82 rokov, naposledy bytom Tisovec, Francisciho 804. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dome smútku v Tisovci dňa 28. októbra 2015 (v stredu) o 14.00 hod.


 

 V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že nás naveky opustil pán Ján Sȕč  vo veku nedožitých 79 rokov, naposledy bytom Tisovec, Francisciho 832. Posledná rozlúčka sa bude konať v Evanjelickom kostole v Tisovci dňa 16.októbra 2015 (v piatok) o 14.00 hod.Verejná vyhláška

Vytlačiť
Kategória: Úrádná tabuľa
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4988x

Verejná vyhláška

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva - videá

Vytlačiť
Kategória: Samospráva
Dátum uverejnenia
Prečítané: 8987x

 

PROGRAM 


 

 


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

 

 PROGRAM


 

 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM 


 

PROGRAM 


 

 PROGRAM


 

 

PROGRAM


 

  

PROGRAM


 

PROGRAM


 

PROGRAM

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 16.8. 2017

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN