16.jpg
Dnes je 20. 08. 2017, meniny má: Anabela, Liliana, zajtra Jana

Mestské zastupiteľstvo

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 10824x
 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta TISOVEC zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Volebné pravidlá upravuje Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 2. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
 3. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. primátora mesta,
  2. zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry).
 4. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, podľa počtu obyvateľov mesta, v súlade s ustanovením §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskoršom znení.
 5. Pre volebné obdobie rokov 2014-2018 je to 11 poslancov.


DSC 6880b
Zadný rad zľava:  Mgr. Ľubomír Bagačka, Ing. Karol Kubíni, Ing.Ivan Kriška

Predný rad z ľava: Dušan Kojnok, Róbert Boháčik, Mgr. Gabriela Kéry, Ing. Hana Homoľová, Ing. Peter Mináč (primátor), Mgr. Marta Svobodová, Mgr. Irena Milecová, Karol Hruška, Milan Šlajfer

 

Základné úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva najmä svoju vyhradenú právomoc podľa príslušných ustanovení Zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy uzavreté podľa § 20 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení (napr. zmluva o spolupráci, resp. združení miest a obcí, zmluva o zriadení právnickej osoby), rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratných finančných výpomocí zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.
  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky,
  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov mesta,
  7. uznášať sa na nariadeniach mesta,
  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodných združeniach,
  9. určiť plat primátora mesta podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah jeho funkcie,
  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta a určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat; schvaľovať odmenu hlavného kontrolóra,
  11. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a obchodné spoločnosti a iné právnické osoby, schvaľovať zástupcov do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
  12. na návrh primátora vymenúvať a odvolávať náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií (okrem riaditeľov škôl)
  13. voliť štatutárov organizácií s majoritnou účasťou mesta,
  14. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  15. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce, a ukladať im úlohy a povinnosti,
  16. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
  17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 1660€,
  18. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  19. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 1660€,
  20. schvaľovať nájom majetku pri celkovej hodnote 1660€ a viac,
  21. schvaľovať aukčný predaj vecí,
  22. realizovať kompetencie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tisovec a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  23. ustanovovať erb mesta, vlajku, pečať, príp. znelku mesta,
  24. schvaľovať Štatút mesta, Organizačný poriadok mestského zastupiteľstva, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, Zásady odmeňovania poslancov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktoré mesto užíva,
  25. v prípadoch stanovených zákonom vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora; ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov, môže mestské zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora.

Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť osobitným uznesením rozhodovanie o ďalšej otázke života mesta, o ktorej nie je zákonom, alebo interným predpisom mesta výslovne stanovené, že o nej rozhoduje primátor mesta.

Členovia komisií MZ

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4215x

Podnet na predsedu komisie môže podať prostredníctvom tajomníka príslušnej komisie. Kontakty na tajomníkov je možné získať kliknutím na uvedený odkaz http://tisovec.com/index.php/kontakt. Ďalej je možné zaslať podnet na všeobecnú e-mailovú adresu mesta Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. . Váš podnet zaslaním na uvedenú adresu bude postúpený na príslušnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:

Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva

Predseda: Karol HRUŠKA
Členovia:

 • Mgr. Monika MIŠKOVE
 • Mgr. Martina VOJTEKOVÁ
 • Mgr. Mariana KÓKAIOVÁ
 • Mgr. Irena VETRÁKOVÁ


Tajomník: Bc. Ida KRIŠKOVÁ

Čítať ďalej:Členovia komisií MZ

Členovia výboru m.č. Rimavská Píla

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2512x

Predseda: Mgr. Ľubomír BAGAČKA


Členovia:

 • Milan BÚTOR
 • Milan LACKO
 • MVDR. Ľudovít KRIŠKA
 • Ing. Ján BELICA


Zapisovateľka: Denisa Mániová

Komisie MZ v Tisovci

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2556x
 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Fakultatívne zriadené stále komisie – tzv. pracovné komisie (ďalej komisie) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu stálych pracovných komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním.
  Predsedovi a členom komisií patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.

  Čítať ďalej:Komisie MZ v Tisovci

Výbor mestskej časti

Vytlačiť
Kategória: Komisie MZ v Tisovci
Dátum uverejnenia
Prečítané: 2325x

Výbor mestskej časti

 1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v mestskej časti Rimavská Píla Výbor m. č. Rimavská Píla (ďalej výbor). Výbor je päťčlenný. Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti Rimavská Píla, zvolení obyvatelia s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalší zvolení poslanci mestského zastupiteľstva bez ohľadu na ich trvalý pobyt. Obyvateľov s trvalým pobytom v m. č. Rimavská Píla a prípadne ďalších poslancov Mestského zastupiteľstva v Tisovci bez ohľadu na ich trvalý pobyt za členov výboru volí zhromaždenie obyvateľov m. č. Rimavská Píla.
 2. Výbor reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, napr. zmenu jej katastrálneho územia, schválenia územného plánu zóny a zmeny názvu mestskej časti možno vykonať iba so súhlasom výboru.

  Čítať ďalej:Výbor mestskej časti

Poslanci mestského zastupiteľstva

Vytlačiť
Kategória: Mestské zastupiteľstvo
Dátum uverejnenia
Prečítané: 4336x

Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami mesta a vykonávajú ju v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uplatňujú ju podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci zvolení na obdobie rokov 2014 – 2018


 DSC 5377  DSC 5851  milecova

        Ing. Hana Homoľová                  Mgr. Gabriela Kéry                     Mgr. Irena Milecová

DSC 5866  DSC 6867a  DSC 6863a

     Mgr. Marta Svobodová                   Mgr. Ľubomír Bagačka                   Róbert Boháčik

 

DSC 6869a  DSC 6874a  DSC 5854

             Karol Hruška                                 Dušan Kojnok                         Ing.Ivan Kriška

 

DSC 6870a  DSC 5865

            Ing. Karol Kubíni                              Milan Šlajfer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,

 ,,,, Ing. Peter Mináč (primátor,,,


 

Podkategórie

NPTSPI banner 300x250 01

TITUNA STRANA TISOVECbanner fine

kulturne podujatia banner

kino banner

 

Novinky

Pozvánka MsZ 16.8. 2017

Pozvánka MsZ 28 06 2017

Pozvánka MsZ 24 05 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 26 04 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Pozvánka MsZ 03 2017

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN