09.jpg
Dnes je 16. 08. 2017, meniny má: Leonard, zajtra Milica

Výberové konanie

Vytlačiť
Kategória: Uncategorised
Uverejnené: streda, 04. máj 2011, 22:15
Prečítané: 12090x

Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
ZÁKLADNEJ ŠKOLY Dr. V. CLementisa v TISOVCI
Francisciho 803, 980 61 Tisovec.

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa §27 ods. 5 alebo §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie predpoklady

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy

Požadované doklady

 • Prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu, mobilu, e-mailového kontaktu
 • Profesijný životopis
 • Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • Overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Potvrdenie o pedagogickej praxi
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec – neotvárať“ - do 6. júna 2011 do 11,00h na adresu Mesto Tisovec – Mestský úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

Kompletné znenie výberového konania vo formáte pdf nájdete v sekcii Samospráva/Výberové konania

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN