DSC_5233.jpg
Dnes je 29. 04. 2017, meniny má: Lea, Leo, zajtra Anastázia

Oznámenie o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vytlačiť
Kategória: Oznamy
Uverejnené: pondelok, 10. apríl 2017, 11:57
Prečítané: 212x

Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

majetku

vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Mesto Tisovec má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 

Časť pozemku: parc.č. CKN 3127/1, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o

celkovej výmere 17,50 m2 v intraviláne k.ú. Tisovec.

 

Doba prenájmu: od 01.05.2017 do 30.04.2018

Cena prenájmu: 59,50 €/rok

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 12 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: poskytovanie iných verejno -

- prospešných služieb.

 

Doba zverejnenia: 10.04.2017 – 24.04.2017

 

…...................................................................................................................................................

 

Poznámka:

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci.

Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 8 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru hlasovalo 8

poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Spôsob zverejnenia: www.tisovec.com a úradná tabuľa mesta Tisovec.

 

 

V Tisovci dňa: 10.04.2017

 

 

 

Ing. Peter Mináč

primátor mesta Tisovec

 

Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN