16.jpg
Dnes je 21. 08. 2017, meniny má: Jana, zajtra Tichomír

Vaše pripomienky a názory

Uverejnené pripomienky a názory občanov Tisovca a návštevníkov webu tisovec.com

Dodržiavajte PRAVIDLÁ PRISPIEVANIA!

Pre napísanie Vášho podnetu vyplňte prosím e-mailový formulár.

Uverejnené utorok, 18. október 2011

17 Brndiarová, Francisciho 806


Včera /17.10 /vypílili pred/za/ naším činžiakom krásny,urastený,asi 22-ročný smrek..je mi trochu za ním smutno,lebo vyrastal pred našimi očami a oknami,viem že už tienil, zavadzal a jeho likvidácia bola dlhšie plánovaná...ale v kútiku duše som si priala aby náš smrek/keďže bol pekný/ zdobil námestie v decembri ako ,,Vianočnýˇ"...ale realita je iná..už sú z neho len kopy,jedna kopa konárov a druhá metrových polien,smutné..pýtam sa kompetentného,nemohlo vypílenie nášho smreka počkať do Mikuláša aby  aspoň zdobil námestie?...samozrejme bude vypílený ďalší strom..a zbytočne.


Uverejnené streda, 7. september 2011

16 Jaroslav Suja


Dňa 25.8.2011 som  opäť navštívil rokovanie Mestského zastupiteľstva v Tisovci. Človek tam zažije neopakovateľné chvíle. Pokiaľ ste sa zamysleli nad predchádzajúcou vetou, v tom prípade vám odporúčam sa ho zúčastniť osobne. Chcem ale o inom. Na internetovej stránke mesta Tisovec boli a stále sú zverejnené návrhy zmien všeobecného záväzného nariadenia.
Čítanie návrhov z dielní školskej a podnikateľskej komisie ma nenechalo chladným a podal som oficiálne pripomienky na MSÚ Tisovec do rúk pani prednostky. Nie ako politik, ale ako občan Tisovca a otec školáčky a malého škôlkára.
Tak poďme pekne po poriadku.
V návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zvýšení poplatku v materskej škole sú uvedené nasledovné sumy:
-       v materskej škole Tisovec sa navrhuje poplatok za celodenný pobyt 7,50 EUR a pri poldennom pobyte 5,20 EUR mesačne.
-       v materskej škole Rimavská Píla sa navrhuje poplatok za celodenný pobyt 5,50 EUR a pri poldennom pobyte 4 EUR mesačne.
K tomuto návrhu som podal pripomienku, a to pre rozdielnu výšku úhrad výdavkov pre materské školy v Tisovci a v Rimavskej Píle.
Navrhol som jednotnú výšku úhrad pre materské školy v Tisovci a v Rimavskej Píle, a to na sumu 6,70 EUR pri celodennom pobyte a 4 EUR pri poldennom pobyte.
     Ďalej som navrhol zaoberať sa rozširovaním kapacít materskej škôlky v Tisovci.
     V Tisovci sú matky, ktoré by svoje deti dali na celodenný pobyt, ale bohužiaľ z kapacitných dôvodov materskej škôlky to nie je možné.

Odpoveď komisie školskej je.
Pripomienke sa NEVYHOVELO najmä z dôvodu.
Prepis:
-náklady v Materskej škole Tisovec a Rimavskej Píle nie sú rovnaké, sú rozdielne (v MŠ Tisovec vyššie),
-pri výchove a vzdelávaní detí v MŠ Tisovec sú zohľadnené vekové osobitosti detí v 4 triedach a v Rimavskej Píle sú prakticky deti od 2-7 rokov zaradené do jednej triedy,
-MŠ Rimavská Píla sa naďalej prevádzkuje z dôvodu socializácie detí zo znevýhodneného prostredia,
-o umiestnenie detí v MŠ Tisovec je zvýšený záujem a prijímajú sa deti prioritne tie, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti zamestnaných rodičov, do MŠ Rimavská Píla sa prijímajú aj 2 ročné deti a deti s oboma nezamestnanými rodičmi,
-na navrhovanej výške poplatku sa jednohlasne zhodla komisia školstva, vzdelávania a mládeže a riaditelia materských škôl,
-výšku príspevku považuje navrhovateľ za primeranú.

Na mestskom zastupiteľstve pri rokovaní o tomto bode programu mi „spadla sánka“. Čo sa vlastne stalo?
Pani prednostka predstavila tento návrh, čo by bolo ešte celkom v poriadku, ale čo ma zarazilo, že uviedla iné sumy pri návrhoch o poplatkoch do materských škôl.
Miesto zverejnených 7,50 EUR za celodenný pobyt v škôlke Tisovec je zmena na 8,50 EUR, poldenný pobyt 5,20 EUR sa zvyšuje na 6,50 EUR.
V škôlke Rimavská Píla celodenný pobyt sa mení z 5,50 EUR na 6,50 EUR .
Položil som otázku pani prednostke,  prečo zavádzajú občanov, keď zverejňujú iné sumy na stránke mesta a na zastupiteľstve idú hlasovať o úplne iných výškach úhrad.
Odpoveď bola, že 15.8.2011 znova zasadla komisia školstva a zmenila navrhované výšky úhrad.
Pripomeniem, že občania mohli podať pripomienky do 22.8.2011 k navrhovaným zmenám vo VZN.
Zo zákona je dané, že návrhy na zmenu VZN musia byť zverejnené 15 dní na nástenke mesta.
Keď sa teda 15.8 udiala zmena návrhov, tak 25.8. na mestskom zastupiteľstve sa nemal prejednávať tento bod programu.
Vo zverejnených návrhoch zmien VZN chýbali dôvodové správy, a to znamená, že občan Tisovca a Rimavskej Píly sa nedozvie prečo sa musia zvýšiť poplatky v škôlkach a v školskej družine.
 K návrhu o zvýšení poplatku do školskej družiny.
Školská komisia navrhuje výšku poplatku do školskej družiny na 9 EUR mesačne. V mojej pripomienke som vyjadril nesúhlas a navrhol som poplatok do školskej družiny 4 EUR. Vychádzal som z faktu, že družina po novom školský klub, patrí pod originálnu kompetenciu mesta ako aj materská škôlka, teda financuje ju mesto. Mesto na každého žiaka v družine dostáva od štátu príspevok.
Na rozdiel od členov školskej komisie a poslancov mestského zastupiteľstva som si urobil malý prieskum v okolitých mestách a obciach o výške poplatku v družine. Uvediem niekoľko príkladov. V obci Gemerská Ves je poplatok  1,66 EUR. V meste Hnúšťa sú to 4 EURÁ, v Brezne je to 2,50 EUR, a takto by som mohol pokračovať .
V mojej pripomienke som uviedol, že je nelogické, keď komisia školstva navrhuje 9 EUR do školskej družiny a do materskej školy menšiu sumu vo výške 8,50 EUR. V materskej škôlke je celodenná starostlivosť a v školskom klube, teda družine je pár hodín denne. Ďalej som uviedol, že zvýšenie úhrad bude mať za následok nezáujem rodičov umiestňovať svoje deti do školskej družiny. A z toho prirodzene vyplývajú  nižšie príspevky od štátu, čo sa odzrkadlí na fungovaní a kvalite školskej družiny.
Komisia školstva teda zasadla a vyhodnotila:
Uvádzam prepis vyjadrenia komisie školstva v Tisovci k mojej pripomienke o poplatku do školskej družiny.
Pripomienke sa NEVYHOVELO z dôvodu.
-       rozdielneho charakteru a zamerania týchto 2 školských zaradení (ŠKD a MŠ)
-       ŠKD (družina) - zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť, podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovania a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin,
-       materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja ich schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Na návrhu výšky poplatku sa jednoznačne zhodla celá komisia školstva, vzdelávania a mládeže a riaditeľ ZŠ, ktorý výšku príspevku navrhol.
Navrhovateľ VZN považuje výšku príspevku za primeranú.

Teda komisia školstva len potvrdila odôvodnenie mojej pripomienky, ale predsa si stojí za svojím, že poplatok do školskej družiny má byť 9 EUR.

Vo zverejnených návrhoch zmien VZN chýbali dôvodové správy, a to znamená, že občan Tisovca a Rimavskej Píly sa nedozvie, prečo sa musia zvýšiť poplatky v škôlkach a v školskej družine.
Zhrniem to: Komisia školstva navrhuje až približne 30% zvýšenie poplatkov v školskom klube(družine) a v materskej škole.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva si vážnosť navrhovaných zmien uvedomil ako jediný poslanec Mário Keleti  a veľmi presvedčivo povedal, že takýto návrh nikdy nepodporí.
Postupne sa vyjadrili ešte asi dvaja poslanci. Po diskusii sa MZ zhodlo, že preložia tento bod programu na október a budú hľadať riešenie, ako nezvýšiť poplatky.
 Mestské zastupiteľstvo svojim rozhodnutím nepodporilo návrh Komisie školstva a dalo za pravdu mojim pripomienkam. Čo ma osobne veľmi potešilo


Uverejnené streda, 10. august 2011

15 ing. Pavel Cibuliak


Krásy podzemia zviditeľnili Tisovec.
52.jaskyniarsky týždeň s jaskyniarmi zo Slovenska a zahraničia oživili na krátky čas naše mesto. Vatra na školskom dvore so stanovým táborom , expedície do blízkych jaskýň a prednášky s filmovými dokumentami boli malými čriepkami do poznania Tisovca a jeho okolia. Naša firma GENES a.s. pripravila na podnet tisovského vedenia speleoklubu návštevy do podzemia mastenco-magnezitovej bane na Mútniku.
Myslím , že všetci , ktorí navštívili baňu boli spokojní.Zaujímali sa o geológiu a najmä históriu a súčasnú používanú techniku a technológiu spracovania ťažených surovín.
Bolo to oživenie a zároveň spestrenie programu .


Uverejnené utorok, 19. júl 2011

14 Mirka Kojnoková


Veľmi ma mrzí, že kapacita našej kinosály nie je väčšia, len 300 miest. Ja viem, že mnohí sa do sály nedostali. Ale nebol to koncert ako taký, bolo to hudobné poďakovanie oceneným Tisovčanom. Kto si nechcel nechať ujsť tento koncert, prišiel do MsKS včas, už pred začatím slávnostného zastupiteľstva. A môžete mi veriť, neboli tam len hostia – tých bolo okolo 70. Ostatných 270 návštevníkov bolo obyčajných ĽUDÍ z Tisovca a blízkeho okolia, ktorí si našli tú chvíľu, aby sa zúčastnili aj slávnostného zasadnutia MsZ. A pri horúčave, ktorá vládla v kinosále, sme si nedovolili už viac predimenzovať kapacitu sály. Aj tak boli obsadené aj prístavky. A ak by bol ešte záujem, môžeme koncert Cigánskych diablov zorganizovať.


Uverejnené piatok, 15. júl 2011

13 Júlia Knížová


nepridavam ziaden prispevok, len stale cakam kedy sa rozhybu patricni a zodpovedni a konecne sa dozvieme odpovedene na niektore veci, o ktorym sa tu pise, este 5.jula tu napisal pripomienku Juraj Kajba a nicc, a nenapiste taku blbost ze mate Dni mesta ze sa tomu treba venovat, v prvom rade je tu obcan, ktory volil a ma narok na patricnu a hlavne vcasnu odpoved. Ako vidim u nas je casu dost, dokedy?


Uverejnené štvrtok, 14. júl 2011

12 Katarína Grommová


Práve som sa vrátila z neúspešného pokusu vypočuť si na živo "Cigánskych diablov".
Bola som naivná, bridilo sa mi počúvať "hlasy ĽUDU", že koncert je určený len pre vyvolených a tú malú pochybnosť, že by ĽUD by mohol mať aj pravdu, som zahnala telefonátom na kompetentné miesto. Tam ma ubezpečili, že koncert je pre každého a dokonca bezplatne.
Pravdu mal ĽUD,nepustili nás dnu. Pán mestský policajt nám oznámil,že je tam 40 oC a je plno.  Malo mi dôjsť skôr než som sa vyobliekala, že už organizátori už dopredu nepočítali s prítomnosťou ĽUDU na tomto koncerte. Inak by predsa v horúcom lete zorganizovali koncert "Cigánskych diablov" pod holým nebom.
Škoda,že prítomnosť atraktívneho hudobného telesa oznamoval mestský rozhlas a ĽUD sa o tom dozvedel. ĽUD Tisovca nepotrebuje kvalitný kultúrny zážitok a navyše s dokonalými poslami Rómskej integrácie?


Uverejnené pondelok, 11. júl 2011

11 Marcel Filický


No to bude zabava tieto Dni mesta :D ja nechapem rozmyslanie tych ludi ktory volaju tie kapely :D ked v Tisovci su kapely :D Vlastny nazor,Protesta :D ktore by boli radi keby im date aspon HOdinu na hranie a hrali by zadarmo :D Ale nie vy si racej zavolate Kristinu,Rock Reunion a podobnych ludi ktorym zaplatite a potom sa mesto stazuje ze niesu peniaze na opravi ciest :D


Uverejnené piatok, 8. júl 2011

10 ing. Pavel Cibuliak


Mestské zastupiteľstvo Tisovca dňa 24.6.2011 prijalo uznesenie č.108/2011 , v ktorom poslanci zaväzujú primátora mesta riešiť zníženie ceny stavebných naviac prác firmy Combin. Ja len chcem pripomenúť, že nie je to tak dávno čo som kritizoval jednu investičnú akciu nesmierne predraženú a od poslancov som dostal posmešné poznámky ukončené záväzným príkazom ospravedlniť sa mestu za ohováranie ...
Páni poslanci nájdite spôsob ako zabrániť takémuto rozkrádaniu a dajte bokom žabomyšie vojny a osočovanie ľudí , ktorí cez kritiku to myslia skutočne seriózne s našim mesto.


Uverejnené utorok, 5. júl 2011

9 Juraj Kajba


Uznesenie MsZ č.113/2011 je nezákonné a presahuje všetky medze.Podľa mojich vedomostí, stávková kancelária Fortuna,nepodala na MsU Tisovec žiadnu žiadosť,na vyjadrenie stanoviska MsZ.Na základe čoho poslanci, protizákonne, rozhodli tak,ako rozhodli? Poslanec,ktorý tento návrh podal,ako aj poslanci,ktorí zaňho hlasovali,prekročili svoje právomoci.Načo MsU dobre platí prednostku úradu,s právnickým vzdelaním,keď pustí na zasadanie MsZ takýto ,,paškvíľ"?!


Uverejnené nedeľa, 26. jún 2011

8 Jiřina Manicová


Dobrý deň. Ďakujem za odpoveď na moju otázku, len neviem komu, lebo za odpoveďou chýba podpis. Budem sa tešiť, že ŽSR sľub dodrží a trávu pokosí. Len nie celkom súhlasím so skutočnoťami uvedenými v odpovedi, lebo viem, že iné mesta vydávajú Všeobecne záv. nariadenia , kde kladú za povinnosť starať sa o zeleň na území mesta a je jedno či je vlastník fyzická osoba, alebo právnická osoba. Vo VZN sú uvedené aj sankcie vo forme pokút za nesplnenie si povinnosti v zmysle nariadenia. Preto som sa vlastne s problémom nepokosenej trávy na štreke obrátila na MÚ. S pozdravom Manicová


Uverejnené štvrtok, 23. jún 2011

7 MsÚ Tisovec


Dobrý deň p. Manicová,

mesto každoročne upozorňuje ŽSR na potrebu kosenia a čistenia predmetnej lokality. Bola nám prisľúbená náprava a v piatok 24.06. prípade nasledujúci týždeň bude kosba vykonaná.

V podobných záležitostiach je však oprávnený konať Obvodný pozemkový úrad so sídlom v R. Sobote, v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z., ktorý podľa § 23 písm. a), môže nariadiť opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Mesto môže požiadať ŽSR o nápravu , ale nemôže nariadiť vlastníkovi pozemku, aby sa o svoju nehnuteľnosť staral a predchádzal výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch a nie je oprávnené riešiť priestupky, resp. správne delikty ani ukladať pokuty v tejto veci.  


Uverejnené pondelok, 20. jún 2011

6 Jiřina Manicová


Dobrý deň,  ospravedlňujem sa, že zasa otravujem, ale vraciam sa k problému,na ktorý som sa pýtala asi pred dvoma mesiacmi. Ide o železničný násyp - štreku, ktorej časť je asi najviac viditeľná na Muránskej ulici smerom na malú stanicu. Pýtala som sa, či mesto nemôže zatlačiť na ŽSR, aby sa starala o svoj majetok a kosilo a čistilo ju. Nedávno sme tam zbadali aj hadov a to nehovorím o rôznej burine a alergénoch. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň. Manicová


Copyright ©2011 Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, Tel: 047 5603888, Fax: 047 5603838

webmaster: Michal Stejskal; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Publisher LOGIN